§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.eurosima.plZgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Firmą Zefiryna Rzepecka-Manka Eurosima, a Kupującym.  

 2. Prowadzącym Sklep jest firma Zefiryna Rzepecka-Manka Eurosima z siedzibą w Poznaniu /61-409/ przy ul. Lelewela 70 (zwana dalej EUROSIMA) identyfikującą się numerem NIP: 783-127-22-13, REGON: 302671829.

 

 1. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego: www.eurosima.pl

 

 1. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego www.eurosima.plnie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

 

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

 

 1. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 

 1. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
   

§2

DEFINICJE   
 

 1. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od firmy EUROSIMA za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.eurosima.pl

 

 1. Przez Konsumenta należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym: www.eurosima.plw celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

 2. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 3

SKŁADANIE  ZAMÓWIENIA  
 

 1. W razie niezgodności treści Regulaminu z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa konsumentów tj. w szczególności  z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827), w miejsce zapisów Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego aktualnie prawa.

 

 1. Kupujący chcąc dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinien najpierw się zarejestrować wypełniając „Formularz rejestracyjny” dostępny pod adresem: http://www.eurosima.pl/pl/authentication?back=my-account

 

 1. Po rejestracji Kupujący może wybierać z oferty Sklepu Internetowego oferowane towary poprzez skorzystanie z opcji "Dodaj do koszyka", która znajduje się przy każdej pozycji. Opisy towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią opis głównych cech świadczenia zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 1 in principo ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).  

 

 1. W celu zakupu należy wybrać opcję "Przejdź do Kasy". Następnie Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do "Formularza zamówienia". Prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia i jego „Zatwierdzenie” jest uznawane za złożenie zamówienia (złożenie oferty).    
   

§4

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
 

 1. Po złożeniu zamówienia (oferty) EUROSIMA potwierdzi Kupującemu drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji konta adres e-mail) fakt przyjęcia zamówienia w terminie do 2 dni roboczych. Brak potwierdzenia przez EUROSIMA przyjęcia zamówienia w/w terminie uznaje się za nieprzyjęcie zamówienia do realizacji.

 

 1. EUROSIMA zastrzega, iż może nastąpić brak dostępności określonego towaru. W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też może być zrealizowane częściowo lub w inny sposób.  

 

 1. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze.  

 

 1. Koszty dostawy zamówienia na terenie Polski pokrywa w całości EUROSIMA.

 

 1. Towary gotowe wysyłane są do Kupującego najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji. Jeżeli przedmiotem zamówienia są towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego lub towary z dłuższym czasem realizacji, Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o czasie potrzebnym na dostosowanie towaru do wymogów Kupującego oraz o czasie realizacji i terminie dostawy. Przekazanie do realizacji takiego zamówienia następuje po ustaleniu z Kupującym w/w parametrów.

 

 1. EUROSIMA zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu towaru niewadliwego.

 

 1. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia oferty przez EUROSIMA. Potwierdzeniem zawarcia umowy na trwałym nośniku jest dokument sprzedaży, który dostarczany jest Kupującemu łącznie z zamówionym towarem.

 

 1. EUROSIMA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których formularz zamówienia nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony  lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.
   

§5

ODBIÓR TOWARU
  

 1. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności dostarczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia firmie EUROSIMA dochodzenia roszczeń od dostarczyciela. W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą EUROSIMA.

 

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu.  
   

§6

PŁATNOŚCI
 

 1. EUROSIMA umożliwia regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy, szybkich przelewów internetowych (PayPal) lub za pobraniem. 

 

 1. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy podając w tytule przelewu nr zamówienia. Nr rachunku: BGŻ PNB Paribas 63 1600 1084 1849 2439 8000 0001. Przedpłat na konto należy dokonywać w terminie 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

§7

REKLAMACJA 
 

 1. Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach. 

 

 1. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: Zefiryna Rzepecka-Manka Eurosima, 62-052 Komorniki k/Poznania, ul. Młyńska 58.

 

 1. EUROSIMA zwraca Kupującemu koszty uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 1. EUROSIMA nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości, a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego. 
   

§8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 
 

 1. Na warunkach określonych ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827) Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 1. EUROSIMA  gwarantuje Konsumentowi, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia od umowy zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów transportu. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał przedpłaty, a w innych przypadkach na rachunek wskazany przez Konsumenta. Poprzez akceptację regulaminu Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na w/w sposób zwrotu płatności. EUROSIMA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do siedziby firmy EUROSIMA niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 

 1. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta nie podlegają zwrotom. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

 

 1. Konsument odsyła towar we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane w całości. 
   

§9

DANE OSOBOWE
 

 1. Poprzez złożenia zamówienia przez Kupującego firma Zefiryna Rzepecka-Manka Eurosima z siedzibą w Poznaniu /61-409/ przy ul. Lelewela 70 uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia chyba, że Kupujący wyrazi również zgodę w treści Formularza rejestracji na ich przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych. 

 

 1. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. W razie chęci skorzystania z w/w uprawnień Kupujący może skontaktować się z firmą EUROSIMA mailowo na adres eurosimapolska@gmail.comlub telefonicznie pod nr tel. +48 515 052 204 lub +48 502 661 250.
    

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017r. i jest opublikowany na stronie www.eurosima.pl

 

 1. EUROSIMA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.eurosima.pl i odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji.

 

 1. W przypadku zmian Regulaminu, każdy Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie  stosowną wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania firmy EUROSIMA drogą mailową o tym fakcie. Brak akceptacji nowego Regulaminu przez Kupującego, może skutkować usunięciem konta Kupującego. 

 

 1. EUROSIMA zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.